ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Thonnakkal

Thonnakkal is situated on the National Highway 47, near Attingal in Thiruvananthapuram District. It lies about 24 km north of Thiruvananthapuram and 46 km south of Kollam.
The main attraction of the place is Mahakavi Kumaran Asan Smarakam. A J College of Science and Technology is an important educational institution here.
Trivandrum International Airport is the nearest airport and the railheads are Chirayinkil Railway Station and Kadakkavur Railway Station.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Online Train time in Kadakkavur Railway Station

Mahakavi Kumaran Asan Smarakam


Mahakavi Kumaran Asan Smarakam is situated opposite to A J College of Science and Technology at Thonnakkal, near Mangalapuram in Thiruvananthapuram District. It is one of the important monuments, which were built in commemoration of the great Malayalam poet Kumaran Asan.
The smarakam, managed by Kumaran Asan Memorial Committee, is a building with a beautiful lawn and a garden. There is a library, which has a good collection of his poems. Every year, Kaviarang (congregation of poets) is organized here on Kerala Piravi (1st November) and on his birthday (12th April). The smarakam is open to the public on all days and admission is free.