ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Ookkodu

Ookkodu is a small village in Thiruvananthapuram District, Kerala. It lies around 5 km from Nemom and 12 km from East Fort.
Cherupalamannam Shiva Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is situated here. Vellayani Temple, Nemom Ganapathi Temple, Nemom Sree Mahadeva Temple, Sree Krishna Swami Temple and Jama Masjid are within 5 km radius.
Daksha Seth Dance Company, a center for Indian performing arts, is situated here.
Regular bus services connect Ookkode with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station are around 12 km away from the village. Trivandrum International Airport (20 km) serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station