ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Melamcode

Melamcode is located in Thiruvananthapuram District and is about 8 km from East Fort. Melamcode Muthumari Amman Temple, dedicated to Goddess Shakti, is the main attraction here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Melamcode (Satellite view)

Melamcode Muthumari Amman Temple

Muthumari Amman Temple is a religious spot located near Karakkamandapam at Melamcode in Thiruvananthapuram District of Kerala. Muthumari Amman, a form of Shakti is the presiding deity. The goddess is associated with prosperity and health and devotees extol her for her ability to cure small pox and chicken pox. Separate shrines are dedicated to Lord Ganesh and Nagaraja in the temple complex. The annual festival is organized in the month of November.
Vellayani Devi Temple, Nemom Ganapathi Temple and Karakkamandapam Shri Shiva Temple are situated nearby.
This temple is located about 14 km from the Trivandrum International Airport. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station (7 km) is the major railway station