ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Korani

Korani is a quite residential area located on National Highway 47 (NH 47), in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is situated about 30 km north of the capital city, Thiruvananthapuram and is just 5 km south of the municipal town of Attingal.
Nearby places of tourist interest are the Sarkara Devi Temple, Attingal Palace and Varkala Beach. Shopping and medical facilities are available at Attingal.
Chirayinkeezhu Railway Station serves Korani. Closest airport is at Thiruvananthapuram. Kollam is 35 km to the north.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Satellite view of Korani Junction