ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Nettayam

Nettayam is located in Thiruvananthapuram District and is near Vattiyoorkavu. By road it is about 12 km from Thiruvananthapuram.
Sree Ramakrishna Ashram is a spiritual center located here. Government Polytechnic is situated nearby.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click here