നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Aniyoor

Aniyoor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is near Chempazhanthy and is around 10 km from Sreekaryam.
Aniyoor Durga Devi Temple, dedicated to Goddess Durga, is located here. Shri Narayana Guru is said to have met Brahmasree Chattambi Swamikal here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor (Satellite view)

Aniyoor Durga Devi Temple

Durga Devi Temple is a fascinating spot situated at Aniyoor in Chempazhanthy, the birth place of Shri Narayana Guru, at Thiruvananthapuram. The temple is dedicated to goddess Durga, an incarnation of goddess Shakti. This holy spot is where Shri Narayana Guru, the saint and social reformer of Kerala and Brahmasree Chattambi Swamikal met each other.
This temple complex has sub shrines of Lord Ganesh, Nagaraj and Mantramurti. The rajagopuram and figures built in rainbow colors are fascinating. An annual festival is celebrated at the temple.
Sree Narayana College in Chempazhanthy is situated nearby.
Chempazhanthy is about 10 km from Sreekaryam junction on NH 47 Kollam-Thiruvananthapuram route. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor Durga Devi Temple (Satellite view)