നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kaithamukku


Kaithamukku is a bustling residential area situated on the way from Vanchiyoor to Pettah in Thiruvananthapuram. It lies around 2 km from Pettah and East Fort. Thiruvananthapuram Passport Office located here is a major landmark. Sreekanteswaram Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is at Sreekanteswaram, near Kaithamukku. District Court, Vanchiyoor is within a short distance from here. Kaithamukku is easily accessible from East Fort and Statue Junction. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport is 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kaithamukku (Satellite view)