നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kumarapuram / കുമാരപുരം

Kumarapuram is a posh residential locale situated between Kannanmoola and Medical College Junction in Thiruvananthapuram. It is located 9 km north-west of Thiruvananthapuram Central Bus Station and is around 1 km from Ulloor.
Doctors Diagnostics and Research Centre, Government Medical College, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, G G Hospital and Cosmopolitian Hospital are within a stone's throw away from Kumarapuram.
The super specialty hospital, Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS), is located at Kumarapuram.
Trivandrum International Airport is 8 km to the south. Pettah Railway Station and the Thiruvananthapuram Central Railway Station serve Kumarapuram.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Railway Reservation

Location of Kumarapuram (Satellite view)

Divya Prabha Eye Hospital

Based in Thiruvananthapuram, Divya Prabha Eye Hospital is dedicated to the protection and preservation of vision. It was founded by Dr Suseela Prabhakaran, the founder director of Regional Institute of Ophthalmology.
This 10,000 sq ft hospital has a theater complex along with air-conditioned outpatient clinics. The theatre complex features a sterile air corridor with separate theatres for cataract and glaucoma surgeries, emergency surgeries and septic procedures. Each is equipped with UV lamps, fumigators, and water and air purifiers. The optical shop in the premises has wide range of Indian and imported frames, sunglasses and safety eye wear.
The center building of the hospital is at Burma Road Junction on the Kumarapuram-Kannammoola road. The patients, who come by train, can alight at Pettah Railway Station. Divya Prabha has another building at Oolanpara Junction on the Peroorkada-Sasthamangalam road.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Railway Reservation

Location of Divya Prabha Eye Hospital (Satellite view)

Sanjeevani Ayurveda Hospital

An authentic resource of all information on Ayurveda, Sanjeevani Ayurveda Hospital is situated at Kumarapuram in Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. Established in 1995, it is a unit of Vedic Remedies Private Limited. This 20-bedded hospital offers round the clock services under an expert team of Ayurveda practitioners.
Special treatments offered are pizhichil, abhyangam, njavarakizhi, nasyam, dhara, kizhi and sirovasti. Yoga and meditation classes are also conducted here.
Sanjeevani Ayurveda Hospital is around 9 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station. Trivandrum International Airport is about 8 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Railway Reservation

Location of Sanjeevani Ayurveda Hospital (Satellite view)