ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Vedivachancoil / Vedivachan Kovil

Vedivachancoil  / Vedivachan Kovil is a charming village in Thiruvananthapuram District and is about 12 km east of Thiruvananthapuram.
Shri Bhoothamma Temple, dedicated to Goddess Bhoothamma, is a major place of worship in the village. Eruthavoor Shri Balasubramanya Swamy Temple is an ancient shrine located nearby.
Vedivachancoil is about 10 km west of Neyyattinkara and lies on National Highway 47. Nearest airport and railhead are Trivandrum International Airport and Balaramapuram Railway Station respectively.

Online Train time in Balaramapuram Railway Station
Satellite view / Location details of Vedivachancoil Junction