ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Pattoor


Pattoor is one of the residential areas in Thiruvananthapuram. It is situated between Palayam and Pallimukku. The place is around 2 km from Pettah and 4 km from East Fort.
Vanchiyoor, Pettah, General Hospital Junction and Kannammola are the nearby places. Government Medical College can be accessed from here.
Pettah Railway Station serves this area. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railhead. The nearest airport Trivandrum International Airport.

Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Pattoor Junction (Satellite view)