ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Thumba

Thumba, a site for launching sounding rockets at 8o32' N 76o52' E, is in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is around 12 km north of East Fort, the vibrant place in the heart of Thiruvananthapuram.
Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) is the major landmark here. A few kilometers away is Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) - the main research and development establishment of the Indian Space Research Organization (ISRO).
Trivandrum International Airport serves Thumba. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Kazhakuttom Railway Station

Vikram Sarabhai Space Centre


Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) is the main research and development establishment of the Indian Space Research Organization (ISRO). It was named in honour of the late Professor Vikram A. Sarabhai (1919-1971), founder of the Indian Space Program. This national establishment is working on the development of sounding rockets: Rohini and Menaka, and launchers: ASLV, PSLV and GSLV, along with the solid motor program.
The facility is situated near the Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS), about 16 km north of Thiruvananthapuram in Thiruvananthapuram District, Kerala. VSSC also possesses an Ammonium Perchlorate Experimental Plant at Aluva. Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) at Valiamala, renowned for developing the indigenous cryogenic engine, is a part of the Vikram Sarabhai Space Center.