ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Keraladithyapuram

Keraladithyapuram is a small sleepy village located on the outskirts of Thiruvananthapuram city. This village is 1 km west of Mannanthala, 10 km from Thiruvananthapuram, on the Mannanthala – Powdikonam – Sreekaryam route. Keraladithyapuram is surrounded by prestigious institutions such as St Thomas High School, Sarvodaya Vidyalaya, Mar Ivanios College and Mar Basalios Engineering College.
With its panoramic landscape and lush greenery this village is indeed a haven to visitors.
Regular bus services are available to Keraladithyapuram. Trivandrum International Airport is at Shanghumugham, 7 km from the city and Thiruvananthapuram Central Railway Station is in the heart of the city.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station