നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kottukal

Kottukal is a picturesque village in the south-western tip of Kerala and lies along the coast of the Arabian Sea. It is near Vizhinjam and is about 17 km from Thiruvananthapuram.
Chowara Beach and Azhimala Beach are the nearby attractions. Chowara Shri Dharma Shastha Temple, dedicated to Lord Ayyappa, Azhimala Shiva Temple, Punnakkulam Shri Krishna Swamy Temple and Maruthoor Mahadeva Temple are the prominent shrines in this place. The Karichal Lake merges with the Arabian Sea here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station. Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kottukal (Satellite view)

Maruthoor Mahadeva Temple

Maruthoor Mahadeva Temple is located at Kottukal in Thiruvananthapuram District. The presiding deity is Lord Shiva. The temple complex also houses the shrines of Goddess Parvati and Lord Ganesh.
A grand festival is celebrated on the occasion of Mahashivaratri. On the day of Mahashivaratri, women offer ponkala to Goddess Parvati.
The temple is easily accessible from Balaramapuram and Vizhinjam