നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kariavattom

Kariavattom is located in the outskirts of Thiruvananthapuram, at a distance of 16 km. It is the headquarters of the Kerala University. The University College of Engineering, under University of Kerala, started functioning from 2000-2001 onwards at Kariavattom. The Government College at Kariavattom offers various graduate and post graduate courses. The IT Park of Thiruvananthapuram, Technopark, is located near the campus of the Kerala University. The famous Kovalam beach is just half an hour's drive from here.
The nearest airport is Trivandrum International Airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the major railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Location of Kariyavattom (Satellite View)

Government College, Kariyavattom
Government College Kariavattom was started as a graduate section of the University College, Thiruvananthapuram in 1993, with only the first year classes of B.A. Degree courses. Kerala University granted fresh affiliation to the college in August 1997, with B.Sc courses in computer science, biotechnology, biochemistry and statistics. The B.Sc Computer Science and Biotechnology are semester courses, and B.Sc Biochemistry and Statistics are of the annual system. The formal inauguration of the new college was on 3rd July 1998