നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Pakalkuri

Pakalkuri is a small hamlet in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 55 km north of Thiruvananthapuram and about 8 km from Paripally. Pakalkuri is renowned by the presence of Kalabharati Kathakali Kendra and M. K. K Nair Samskarika Kendra. Pakalkuri is greatly associated with the Ramayana, and the Mahadevar Temple on the banks of the Ithikkara River is revered with the deity of Bharat. Also, Pakalkuri was formerly known as Bharatha-kuri. Baliyam Kunnu, a hill described in the Ramayana is situated near the temple. Velinalloor Sree Rama Swamy temple is only 3 km from here.
Nearby major places are Oyoor, Velinalloor, Pallikkal and Madavoor. The nearest airport is Trivandrum International Airport and the nearest railhead is Varkala Railway Station.

Online Train time in Varkala Railway Station
Location of Pakalkuri (Satellite View)