ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Venganoor

Venganoor is a rural village situated 13 km north of Thiruvananthapuram. The village has a unique place in the history of Kerala. The great dalit social reformer, Ayyankali, was born at Venganoor. It also has the credit of starting the first school for the Dalits.
The village has an NGO, started for mobilizing community support for the development of creative and academic skills in children. Based on a survey, Venganoor has become the first self-sufficient, self- reliant and sustainable village.
Amruthumgamaya, an ayurvedic treatment center, is also situated here.