നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

KallarKallar is a picturesque village in Thiruvananthapuram District of Kerala. The place gets its name from the Kallar River, which is 2 km downstream of the village. Kallu (referring stone) and Aru (meaning river) are two Malayalam words.
Renowned for round-shaped boulders and pebbles, Kallar is an ideal place for picnickers with an interest in trekking, angling and bird watching. Golden Valley and Meenmutti Waterfalls are the nearby attractions.
Kallar lies on the Thiruvananthapuram-Ponmudi route, around 55 km from Thiruvananthapuram. Trivandrum International Airport is 62 km away. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves the village

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kallar (Satellite view)