ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

O.T.C Sri Hanuman Swamy Temple, PMG Junction

O.T.C.Hanuman Swami Temple, Vikas Bhavan, PMG Junction, Near PalayamO.T.C.Hanuman Swami Temple is situated at Vikas Bhavan near PMG Junction in Thiruvananthapuram District of Kerala. This is one of the most popular Anjaneya temples in Kerala. This temple is located between PMG Junction and Palayam near Kerala Legislative Assembly Complex. This temple enshrines Lord Hanuman as the main deity. Lord Shiva, Lord Ganapathy, Yogeeswaran and Naga devatas are the other deities worshipped in the temple complex. The temple is currently administered by the Travancore Devaswom Board. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Phone number: 0471 - 2303333

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Hanuman Temple, PMG Junction