ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Vamanapuram

                                                         Kalamachal, Vamanapuram

Vamanapuram is a charming village located on the M C Road, about 5 km north of Venjaramoodu, in Thiruvananthapuram District. Attingal is 13 km west, while Kilimanoor is 10 km north.
Attingal Palace, Anjengo Fort, Sarkara Devi Temple and Varkala Beach are easily accessible from Vamanapuram. The Vamanapuram River flows through the village.
Nearest Airport: Trivandrum International Airport.
Closest Railway Station: Kadakkavur Railway Station.


Online Train time of  Kadakkavur Railway Station  Click here

Vamanapuram River
The Vamanapuram River originates from the Chemunjimotta hills of the Western Ghats in Kerala. It is also called Attingal River. Flowing westwards for about 80 km, the Vamanapuram is one of the major rivers in Thiruvananthapuram District. The Upper Chittar and Manjaprayar are the tributaries of this river.
The Vamanapuram River supplies water to the community of Vamanapuram village. The river meanders its way to the Anchuthengu back waters through Attingal town. Koikkal Bhagavathi Temple in Attingal lies on the banks of this river.