ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Overbridge JunctionOverbridge Junction is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This Major  busy commercial area is situated between Ayurveda College Junction and East Fort. This place is around 500 m from Thampanoor, 600 m from East Fort, 1 km from Statue Junction, 300 m from Ayurveda College Junction, and 1.1 km from Vanchiyoor. Thiruvananthapuram Central Railway Station (500 m) is the nearest Railway Station. Trivandrum International Airport is the nearest Airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Overbridge Junction (Satellite view) 


Pazhaya Sreekanteswaram Temple
Pazhaya Sreekanteswaram Temple

Pazhaya Sreekanteswaram Temple is located near Overbridge Junction in Thiruvananthapuram District of Kerala. This temple is an ancient shrine situated to the north-east of Sreekanteswaram Temple.
The main deities worshiped are Lord Shiva and Lord Vishnu. This was the route taken by the Travancore Kings during Pallivetta, a ritual connected with the festivities of the Padmanabhaswamy Temple.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station