നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Koviloor

Koviloor is a hilly area located in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is about 5 km from Vellarada. Kurisumala Pilgrim Centre and Kalimala Temple are the local attractions. Neyyar Wildlife Sanctuary is a nearby attraction.
Koviloor is easily approachable by road as State highway 3 passes through this place. There are frequent buses to Koviloor from Vellarada Bus Station.

Link of Neyyar Wldlife Sanctuary and Neyyar Dam