നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Bonakkad / Bonacaud

Bonakkad also known as Bonacaud is a small unpolluted village situated 55 km from Thiruvananthapuram city, on the way to Ponmudi. It is a base camp for the trek to the abode of Agasthya which is about 30 km from here. Tea estates, forests and water falls add beauty to this place. The place is ideal for trekking. Regular bus services are available from Thiruvananthapuram bus terminal to this place.