നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

MathoorMathoor is a village located on the border of Thiruvananthapuram District and Tamil Nadu. This picturesque place is about 3 km from Thiruvattar. The main attraction here is an irrigation bridge, which is considered to be the highest irrigation bridge in Asia. Thiruvattar Temple is a nearby attraction.
The village offers views of the scenic beauty of nature with brooks rushing past big black rocks. Passing by these rocks one can get the view of the narrow irrigation bridge. The bridge is so thin that just two persons can stand shoulder to shoulder. The bridge is about 1024 metre long and 110 foot high and is supported by 28 granite pillars. Trekking enthusiasts and holiday makers get to Mathoor for a day's trip. Kuzhithurai Main Railway Station is the nearest major railhead.

Online Train time of Kuzhithurai Main Railway Station Click here