നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Karakulam

Karakulam is a large village situated in Nedumangad Taluk, about 10 km away from Thiruvananthapuram in Kerala. It is a calm and picturesque village covered with lush greenery, small streams, numerous trees, coconut groves and hillocks.
The village houses Karakulam Vocational Higher Secondary School on Mullasserry Road and P A Aziz College of Engineering and Technology. In the vicinity of the village also lie several homeopathic and allopathic hospitals, among these S U T Hospital is the major one started recently with state-of-the-art facilities.
Karakulam has great religious significance. There are many temples, churches and mosques throughout the village. Among these the most attractive are Vadakkedam (Enikkara) Shiva Temple, Thekkedam Vishnu Temple, Kunnoorakkal Sree Dharma Shasta Temple, Pathiyanadu Sree Bhadra Kali Temple, Ayanikkadu Mudippura Temple, Moodisasthamkode Temple, Kaipadi Palli (mosque), St Joseph’s Church and St Augustine’s Church (Aruvikkara).
Karakulam which adjoins the city area can be reached easily from Thiruvananthapuram Central Bus Station. It lies on Thiruvananthapuram – Sengottai road. There are good transportation facilities from the city and state transport buses ply through this village frequently. The nearest railway station and airport are Thiruvananthapuram Central Railway Station (10 km) and Trivandrum International Airport (15 km).

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here
Location of Karakulam (Satellite view) Click here

Pathiyanadu Sree Bhadra Kali Temple

Pathiyanadu Sree Bhadra Kali Temple is located at Karakulam in Thiruvananthapuram District of Kerala. This temple is one of the famous Kali shrines in the locality. It is about 11 km from Thiruvananthapuram.
The presiding deity of the temple is Goddess Bhadrakali. The sub-deities are Lord Ganesh, Nagaraja, Madan Thamburan and Matra Moorthi. The festival lasting for seven days is filled with various cultural events, held in much pomp and splendor.
Sree Bhadra Kali Temple can be approached via Mullassery from Karakulam. Being situated on the Thiruvananthapuram–Sengottai road, buses ply frequently from Thiruvananthapuram Bus Station.

Kunnoorakkal Shri Dharma Shasta Temple

Kunnoorakkal Shri Dharma Shasta Temple is situated at Karakulam Village in Thiruvananthapuram District, near Karakulam Vocational Higher Secondary School. It is situated about 11 km away from Thiruvananthapuram, on Mullasserry Road. Here the presiding deity is Shri Dharmasastha, also known by various names such as Bhuthanatha, Ayyappa, Harihara and Manikanta. Literally, the word Kunnoorakkal means ‘covered by small hillocks’. Legend has it that in early times, the region around this temple was the abode of Ettuveettil Pillais who were the enemies of the Travancore Kings’ family. When the king fought against them, the temple was damaged and the King arranged facilities for renovating the same.
The temple has once again been renovated recently and the new temple complex houses the small shrines for Lord Ganapati, Nagas – the serpent gods, and Bhoothathan Swamy. A marriage hall is also attached to the temple complex. An annual festival is celebrated here in the Malayalam month of Makaram. The festival is celebrated with great pomp and splendor, where in the procession with caparisoned elephants carrying the idol of Shri Dharmasastha is the great attraction.
The nearest railway station and airport are Thiruvananthapuram Central Railway Station (10 km) and Trivandrum International Airport (15 km).

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here

Mundakkal Shri Bhagavati Devi Temple

Mundakkal Shri Bhagavati Devi Temple is a divinely fascinating spot situated at Karakulam village in Thiruvananthapuram District of Kerala. The presiding deity is Shri Raja Rajeshwari Devi, popularly known here as Mundakkal Amma or Bhagavati, the symbol of prosperity, wealth and peace. Apart from Goddess Shri Raja Rajeshwari, there are shrines for Lord Ganesh and Goddess Durga, the personification of the active side of the divine shakti of Lord Shiva. Within the temple complex there are small niches with the images of Naagar (serpent god), Thampuran, Sidhan, Manthra Moorthi and Yakshiamma.
An annual festival is celebrated here on the day of ‘Kumbha Bharani’ which falls in February-March. During this festival, women from far and near come here to offer Pongala to their divine goddess, Bhagavati. Special pujas and offerings are also held during certain auspicious days. The temple, even today, follows certain traditionally maintained customs and ethnicity to safeguard the holiness of the temple.
Mundakkal Shri Bhagavati Devi Temple is situated about 12 km from Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here

Thirumanoor Shri Mahadeva Temple

Thirumanoor Shri Mahadeva Temple is situated at Karakulam village in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies on Eanikkara-Venkode road, near Mullassery Junction.
It is an old temple dedicated to Lord Shiva. The temple has been recently renovated replacing the old structure. Annual festival is celebrated here on Mahashivaratri in February.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here

Thekkedam Vishnu Temple

Thekkedam Vishnu Temple is a holy spot located at Karakulam near Peroorkada in Thiruvananthapuram. This temple enshrines Lord Vishnu as the main deity.
The temple complex is also home to sub deities of Lord Ganesh, Nagaraja and Lord Ayyappa. All the shrines within the temple are notable for their beauty and grace.
The annual festival conducted in the month of April is celebrated with much fervor and pomp.
Vadakkedam Shiva Temple is situated nearby. Trivandrum International Airport is around 15 km from the temple. Thiruvananthapuram Central Railway Station (10 km) is the nearest railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here

Vadakkedam Shiva Temple

Vadakkedam Shiva Temple is a highly revered shrine situated at Karakulam near Peroorkada in Thiruvananthapuram. The presiding deity of the temple is Lord Shiva. Lord Ganesh and Nagaraja are the other deities installed in the temple. Nandi, the divine bull is seen opposite to the sanctum sanctorum, facing the main deity, Lord Shiva.
The colourful gopuras and figures are a feast to the visitors' eyes. Shivratri is celebrated annually at the temple.
This holy shrine which adjoins the city area can be reached easily from Thiruvananthapuram Central Bus Station. This place lies along the Thiruvananthapuram–Shenkottai Road. Vadakkedam Shiva Temple is about 15 km from the Trivandrum International Airport, and 10 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here