നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kattakada / കാട്ടാക്കട

Kattakada is a town in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies on the Thiruvananthapuram-Neyyar Dam route, around 20 km north-east of Thiruvananthapuram.
The place has many ancient churches and temples. Christian College is a famous educational institution in the town. Neyyar Dam and Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram are neighboring places of tourist interest.
Kattakada Bus Station, the local bus station, helps in the accessibility. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport serve the town.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Kattakada (Satellite view)


Christian College, KattakadaChristian College, Kattakada was established in 1965. The college is managed by the society for Higher Education of the SIUC community of the Church of South India registered under the Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act XII of 1955 (S.No. 143 of 1977)
Affiliated to the University of Kerala and recognised by the University Grants Commission, the college is locatedin a sprawling area of  acres of rustic land in the Poovachal Panchayat area under Nedumangad taluk, 20km east of Thiruvananthapuram city, Kerala State, South India.  Ours is a first grade post-graduate college offering Degree courses in Chemistry, Physics, Statistics, Mathematics, Botany, History, Economics, Commerce & Computer Application, and Post Graduate courses in Botany, Physics & Chemistry.  We also have Zoology, Political Science, English Hindi, Malayalam and Physical Education departments.
The building complex consists of science block, arts block, administrative block, library block, information center, canteen, seminar hall and a spacious auditorium.

Location of Kattakada Christian College (Satellite view) 

Kattakada Bus Station

Kattakada Bus Station is located in the center of Kattakada town. Regular services are available to Thiruvananthapuram, Neyyar Dam, Balaramapuram, Neyyattinkara, Vizhinjam, Nedumangad, Vellarada and Vithura. The station runs super fast buses to Attingal, Kottayam, Kollam and Ernakulam.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railway station and Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Kattakada bus station (Satellite view)