ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Aruvikkara


Aruvikkara is a famous pilgrim center and tourist spot, situated at a distance of 16 km from Thiruvananthapuram city. A rock-shrine dedicated to 'Bhagavathi,' the divine embodiment of female power, is highly revered by the local people. It is situated on the banks of the Karamana River. The picturesque picnic spot, Aruvikkara Dam, is a major attraction of this place. The Durga Temple on the bank of the river has a stream full of fish that fearlessly come close to the shore to be fed by the visitors. Aruvikkara dam supplies water to Thiruvananthapuram city. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvikkara (Satellite view)

Aruvikkara Dam

Aruvikkara Dam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is built across the Karamana River and is around 16 km north of Thiruvananthapuram city. The dam supplies water to Thiruvananthapuram city.
A temple, dedicated to Goddess Durga, is a major attraction nearby. Near the temple there is a small stream full of fish, which fearlessly come close to the edge of the water to be fed by the visitors.
Buses from Nedumangad, Peroorkada and East Fort ply to the dam site. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvikkara Dam (Satellite view)