നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Pachalloor


A small hamlet, Pachalloor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. Fishing and coir making is the main source of livelihood for the majority of the population.
Dotted with palm trees, Pachalloor village and its surroundings are the main points of interests. There is a lagoon in this village and the famous Pozhikkara Beach is nearby.
Pachalloor village is located near Kovalam. Direct buses are available from Thiruvananthapuram.

Pozhikkara Beach

Pozhikkara Beach, a secluded beach, is located at Pachalloor near Kovalam. This beach is blessed with an endless stretch of golden sand and graciously swaying palm trees.

Satellite view of Pozhikkara Beach  Click here