നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

East Fort / Kizhakkekotta / കിഴക്കേകോട്ട


East Fort (Kizhakkekotta) is situated between Manacaud and Statue. Touched by the majestic splendour of the Sree Padmanabhaswamy Temple in the heart of Thiruvananthapuram, rests the vibrant place named Eastfort. Basically the busiest part of Thiruvananthapuram, it has the good fortune of being the abode of Lord Padmanabha (Lord Vishnu).
The term East Fort is derived from the massive forts which surround the Sree Padmanabhaswamy Temple. The Fort on the eastern side measures 20 ft in height and the temple faces the eastern side of the Fort, which accounts for its name.
This main part of Thiruvananthapuram is surrounded by offices, business and shopping centers, parks and temples. Major landmarks include State Transport Commissioner Office, Gandhi Park, Chalai Bazar, Putharikandam Maidanam, Kuthiramalika Palace Museum, CVN Kalari Sangham, Attukal Shopping Complex and Revenue Divisional Office.
Pazhavangadi Ganapathy Temple situated nearby offers mental ecstasy and tranquility to the visitors.
Hotel Saj Lucia provides accommodation facilities to the visitors. The City Bus Station (East Fort Station) in close vicinity provides easy access. Thiruvananthapuram Central Railway Station (1 km) is the nearest railway station. Trivandrum International Airport is at a distance of 5 km from East Fort.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of East Fort (Satellite view)
BSNL Telephone Directory in Thiruvananthapuram

Pazhavangadi Ganapathy TemplePazhavangadi Ganapathy Temple, dedicated to Lord Ganapathy, is located at East Fort in Thiruvananthapuram. Deities of Goddess Durga, Lord Ayyappa and Nagaraja are also found in the temple complex. Pazhavangadi Mahaganapathy idol is entirely different from other Ganesh idols, as the right leg is in folded posture.
Breaking of coconut is the main nivedyam (offering) at the temple. The rituals conducted are nityanidaanam, masavisesham, and attaviseshams. A bhajana mandapam is also attached.
The famous Padmanabhaswamy Temple is at a walking distance. Sree Maha Ganapathy Temple is 1 km southwest of Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station, and 8 km east of Trivandrum International Airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Pazhavangadi Ganapathi Temple (Satellite view)

Sree Padmanabhaswamy Temple

Sree Padmanabhaswamy Temple was built by the Maharaja of Travancore in 1733. It is a splendid seven storied monument with numerous pillars, intricate carvings and mural paintings of natural pigments. This is the only place where Lord Vishnu (Padmanabha) is enshrined in the yoganidra posture. The Temple has been historically significant as the spiritual haven of Travancore kings.
The huge idol resides on the holy serpent Anantha, with the head on the southern side, the feet towards the north and the navel with Lord Brahma in the middle. The idol is viewed from three doorways. There is a big pool, Padma teertham, in front of the temple.
The Padmanabhaswamy Temple at Chennai is a replica of this temple.
The temple is located in the heart of Thiruvananthapuram at East Fort, 8 km from the airport and 1 km from the railway station at Thiruvananthapuram.

Phone numbers: 0471 - 2450233, 0471 - 2466830

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Sree Padmanabhaswamy Temple (Satellite view)

Chalai Bazaar (Chala Market)


Chalai Bazaar (Chala Market)  is located between East Fort and Killipalam in Thiruvananthapuram. Chala Market is an old shopping area in Thiruvananthapuram, Kerala, India. The market is spread through the narrow 2 km road connecting Killippalam and East Fort, which runs from East to West. The by-lanes too have an array of shops. This place is renowned for a bazaar, which is the busiest center of transactions for almost all consumer items. There is virtually nothing that is not available in Chala, from fruits and vegetables, gold and silver to paint and hardware. The noisiest part of Chalai is the fish market where large varieties of fish are available
Most shops are open from 9 am to 8 pm daily except Sundays. The place gets very crowded in the evenings. A number of good eateries also dot the area.
Kanthalloor Shri Mahadevar Temple, Pazhavangadi Ganapathy Temple and Sree Padmanabhaswamy Temple are nearby.
The City Bus Station (East Fort Station) in close vicinity provides easy access for the visitors to Chalai. Thiruvananthapuram Central Railway Station (1 km) at Thampanoor is the nearest railway station. Trivandrum International Airport (7 km) is the nearby airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation


Gandhi Park

Gandhi Park is situated at East Fort, the vibrant place in the heart of Thiruvananthapuram. It is a 5,000 sq m landscaped recreational area built around the Chalai-East Fort corridor. The park features an exclusive senior citizens' zone, playing area for children, pedestrian plaza, snack bar and pathway for jogging.
An elevated pedestrian passage running along the middle of the park connecting the Fort Gate and the Chalai Bazaar gives the tourists an unrestricted view of the Sree Padmanabhaswamy Temple. The fountains in the park, lit up at night, are very attractive. Gandhi statue at the southern end of the park captivates the eyes of the visitors.
Putharikandam Maidan, CVN Kalari Sangham, Attukal Shopping Complex and Kuthiramalika Palace Museum are some of the major landmarks nearby. Pazhavangadi Ganapathy Temple at East Fort is an important seat of faith and worship of Hindus. The City Bus Station (East Fort Station), which is situated in close vicinity, helps in the accessibility.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 1 km away. Trivandrum International Airport (5 km) is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Gandhi Park (Satellite view)

Kuthiramalika Palace
Kuthiramalika Palace or Puthenmalika, built by Maharaja Swathi Thirunal, the ruler of the erstwhile princely state of Travancore, is situated near Sree Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram.
Kuthiramalika Palace is a fine spectacle of Travancore architecture. The carvings, paintings and other artwork that form part of the structure give a glimpse of the royal splendour of those days. The palace is called Kuthiramalika from the exquisite series of sculpted prancing horses (Kuthira) that line the first floor gallery. The palace is now open to public as a museum.
This museum has a wide range of priceless exhibits, mostly from the gifts curios that the royal family received from India and overseas. Paintings, wood carvings and personal collections of the royal family are main items on display. More than a dozen life-size figures of Kathakali characters and Kerala legends, magnificent ivory cots, royal thrones and a musical tree are a few of the attractions of the museum.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kuthiramalika (Satellite view)

Putharikandam Maidanam

Putharikandam Maidanam is a large open space situated opposite to the Pazhavangadi Ganapathy Temple, at East Fort, in Thiruvananthapuram. In early times, this ground was a large paddy field which served the needs of the Kowdiar Palace and the Sree Padmanabhaswamy Temple. This large field came to be referred to as Putharikandam (‘Puthari’ means 'newly reaped rice' and ‘kandam’ means 'field') by the locals. It is said that the first harvest was offered to the presiding deity of the Sree Padmanabhaswamy Temple.
Today, Putharikandam Maidan is the venue for numerous functions, fairs and exhibitions. Kuthiramalika Palace Museum, Gandhi Park and Kanthalloor Shri Mahadevar Temple are situated nearby.
The City Bus Station (East Fort Station) is just across the compound wall of Putharikandam. Thiruvananthapuram Central Railway Station is just a km away. Trivandrum International Airport (7 km) is the nearby airport.

Thiruvananthapuram City Bus Station

Operated by Kerala State Road Transport Corporation, Thiruvananthapuram City Bus Station is located at East Fort. It is 1 km from the Thiruvananthapuram Central Bus Station and is situated on the MG Road. Ordinary and fast passenger buses are available to various places in the district. The station offers services to Shanghumughom, Kovalam, Veli, Neyyattinkara, Kazhakuttam, Balaramapuram, Malayinkeezhu, Nedumangad, Venjaramoodu and Kattakada.
Sree Padmanabhaswamy Temple and Pazhavangadi Ganapathy Temple are right across the street. At a very short distance from the station, Hotel Saj Lucia provides comfortable accommodation.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station. Trivandrum International Airport is 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation