നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Nanniyode

Nanniyode is located in Thiruvananthapuram District of Kerala and lies near Palode on Thiruvananthapuram - Shenkottai road.
It lies amidst rubber estates and undulating hills. Here the main attraction is Pachayil Sree Dharmasastha Temple devoted to Lord Ayyappa. The Veterinary Biological Institute and the Tropical Botanic Garden and Research Institute are situated nearby.
Nanniyode is about 33 km from Thiruvananthapuram and the nearest major bus station is at Palode (3 km). Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area.

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click here