നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Vettuthura

Vettuthura (or Vettutura) is located in Thiruvananthapuram District in Kerala. The place is mainly occupied by the fishing community. Veli, a picturesque village with a waterfront park, lies at a distance of 5 km to the south. Vettoor, Anjengo, Attingal and Mangalapuram are the towns towards the north. Andoorkonam and Kazhakoottam are in the eastern side of Vettuthura. The population within 7 km of radius is 1,68,000 approximately.
The place can be reached from Trivandrum International Airport (which is 12 km south) or Thiruvananthapuram Central Railway Station

Online Train time of Thiruvananthapuram Central Railway Station  Click here