ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Kulathur / Kulathoor

Kulathur is a residential area in Thiruvananthapuram and lies near Kazhakuttam. It is situated around 2 km from Kazhakkuttam and 5 km from Sreekariyam. Chavadimukku, Pangappara, Kariyavattom and Manvila are the nearby places.
Technopark, India's first technology park, and Government Engineering College are easily accessible from here.
Regular bus services connect Kulathur with Sreekariyam and East Fort. Kazhakuttam Railway Station is the nearest railhead. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Satellite view of Kulathur Junction