നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Chekkalavilakom Junction

Chekkalavilakom Junction is located at Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This is an important business center and a Junction on the Kadakkavoor - Varkala Road. This busy commercial and residential area is around 500m from  Kadakkavur Railway Station, 1 km from Anchuthengu,  5 km from Attingal, 3 km from Chirayinkeezhu, 7.5 km from Varkala, 1.8 km from Vakkom,  1.5 km from Nilakkamukku and 3 km from Mananakku. Regular buses are available for Kadakkavoor, Attingal, Varkala, Chirayinkeezhu, Anchuthengu, Vakkom, Alamcodu and Venjaramoodu. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Location of Chekkalavilakom Junction (Satellite view)