നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Thiruvallam

Thiruvallam is a town situated six km south of Thiruvananthapuram city, on the Thiruvananthapuram -Kovalam road. The place has the ancient Parashuram temple on the banks of the Karamana River. A memorial of Parashuram built of granite stone is consecrated in the temple. The temple is devoted to the Trinity of the Hindu pantheon

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Thiruvallam (Satellite view)

Thiruvallam BackwaterThe backwater destination of Thiruvallam is located around 6 km south of Thiruvananthapuram city, on the Thiruvananthapuram-Kovalam road. The major attractions are canoe rides, water sports, floating bridge and short village cruises (using the country boats).
Killi and Karamana rivers meet at this place. The ancient Parashuram temple is situated nearby. A memorial of Parashuram built of granite stone is consecrated in the temple. Frequent bus services are available from East Fort, the vibrant place in the heart of the city.

Sree Parashuram Temple

Location of Sree Parashuram Temple is a 2000 year old temple located at Thiruvallam in Thiruvananthapuram on the banks of the Karamana river. It is the only temple in Kerala dedicated to Sree Parashuram, the mythological creator of Kerala. The temple is the spot for ancestral worship ('bali' ritual for departed souls). The devotees take a dip in the holy water and make offerings to the souls of the dear departed as a part of the ritual.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Sree Parashuram Temple (Satellite view)