ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Peroorkada


 


Peroorkada is a crowded township in Thiruvananthapuram District of Kerala, about 7 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station. It is a major junction, from where four roads lead in four different directions such as east road for Nedumangadu, west for Thiruvananthapuram city, north for getting to M C Road via Mannanthala and south road leads to the hospitals and police station. The main landmarks here include the Government General Hospital, Government Mental Hospital, Peroorkada Post Office, Vasantham Towers shopping complex, Income Tax Office, Government High School for Girls, Government High School for Boys and the town market.
The town has its own bus station from where buses are available for almost every nearby village and town such as Aruvikkara, Vellanad, Karakulam, Nalanchira and Nedumangadu. The nearest railway station and airport are Thiruvnananthapuram Central Railway Station (7 km) and Trivandrum International Airport (15 km) respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Peroorkada (Satellite view)

Peroorkada Bus Station

Operated by the Kerala State Road Transport Corporation, Peroorkada Bus Station is situated on State Highway 2 (Thiruvananthapuram-Thenmala road.) Regular services are available from Peroorkada to places such as Aruvikkara, Vellanad, Karakulam, Vattiyoorkavu, Nedumangad and East Fort. The station operates only short distance services with city fast and ordinary buses.
Thiruvnananthapuram Central Railway Station is 7 km from Peroorkada. Trivandrum International Airport is 15 km