ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Vattiyoorkavu

Vattiyoorkavu is a quite extensive area lying on the north-eastern margin of Thiruvananthapuram city. The name 'Vattiyoorkavu' is a combination of two words - 'vatti,' meaning winding hilly tract, and 'kavu’ that stands for 'way or path'.
Killiyar flows close to this place. Vattiyoorkavu has a prominent seat in political map of Kerala; the memorial stone that marks the historic meeting of the State Congress in 1938 is at this place.
Nadana Gramam, Kerala State Audio-Visual and Reprographic Center, Government Polytechnic and Vattiyoorkavu complex of ISRO are some of the major landmarks here. Chamundi Temple, Shasta Temple and Juma Masjid are the nearby places of worship

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
View of Vattiyoorkavu Junction