ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Malayinkeezhu

Located about 12 km from Thiruvananthapuram, Malayinkeezhu is a small town in Kerala. The prime attraction in the town is the Sree Krishna Temple. An annual festival, which lasts for seven days, draws a number of people from far and near. It culminates with the Aarattu ceremony.
A number of schools, educational institutions, religious centers and shopping centers make the town one of the popular residential and commercial areas in the city. Kattakada, Balaramapuram, Poojapura and Pappanamcode are nearby places.
Neyyar Dam and Neyyar Wildlife Sanctuary are easily accessible from Malayinkeezhu.
Malayinkeezhu can be reached form the bus stations at Thiruvananthapuram, Pappanamcode and Kattakada. The nearest major railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station and the nearest airport is Trivandrum International Airport.

Link of Neyyar Wldlife Sanctuary and Neyyar Dam
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Malayinkeezhu Sree Krishna Temple

The Sree Krishna Temple at Malayinkeezhu is located about 12 km from Thiruvananthapuram, Kerala.
Lord Krishna in the form of Bala Krishna (infant Krishna) is the presiding deity here. The idols of Lord Ganesh, Lord Shiva, Sastha (Lord Ayyappa) and Lord Nagaraja - the serpent god - can also be seen here.
One of the noteworthy features of the temple is its nalambalam. It is believed that if anyone worships Lord Krishna inside the nalambalam, his wish would be granted. Women are not allowed to enter the nalambalam.
An annual festival, which lasts for seven days, draws people from far and near. It culminates with the Aarattu ceremony. Apart from the main festival, a grand festival is held during Janmashtami.