നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Nemom

Nemom, situated at the edge of the Thiruvananthapuram Corporation limits, is a thickly populated region, 7 km east of Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Kerala. Situated on the National Highway 47, this small settlement lies between Pappanamcode and Pravachambalam. With the vast expanses of green vegetation, beautiful ponds and canals, the place is noted for its calm and serene atmosphere.
Major point of attraction here is the ancient Sree Mahadeva Temple and Ganapathi Temple. Merry Land Studio, the second film studio in Kerala, situated here is a major draw. Vellayani, a picturesque village, is just 2 km from here. Other tourist places in and around Nemom include, Jama Masjid, Vellayani Devi Temple, Sree Krishna Swami Temple (2 km), Vellayani Lake and Daksha Sheth Dance Company (6 km) and Karakkamandapam Shri Shiva Temple.
Victory Boys High School, Victory Girls High School and Homeo College are some of the educational institutions in Nemom. Santhivila Hospital in Nemom is a government owned hospital, which provides its services to more than 6 villages in the vicinity.
Nemom is about 15 km from the Trivandrum International Airport. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the major railhead nearby. The place can be reached easily from Thiruvananthapuram Central Bus Station (7 km).

Online Train time in Nemom Railway Station
Location of Nemom (Satellite view)

Nemom Ganapathi Temple

Nemom Ganapathi Temple is a highly revered shrine located 7 km from Thiruvananthapuram, in Kerala. This ancient temple is dedicated to Lord Ganesh - the preserver of knowledge and wisdom, and the remover of obstacles. Lord Ayyappa, Nagaraja and Devi are also worshipped here.
Breaking of coconut is the main nivedyam (offering) at the temple. Vinayaka Chaturthi, celebrated here amidst much pomp and splendor, is a major draw.
Nemom Sree Mahadev Temple is at a walking distance from the temple.

Online Train time in Nemom Railway Station

Nemom Sree Mahadev Temple

Nemom Sree Mahadev Temple is a highly revered shrine located 7 km from Thiruvananthapuram, in Kerala. This ancient temple, dedicated to Lord Shiva, is one of the few Thali temples in Kerala. Lord Ganesh, Lord Ayyappa and Nagaraja are also worshipped here. Large number of people visit the temple daily with ardent devotion.
Shivratri, celebrated here amidst much pomp and splendor, attracts a large number of people from far and near. Vinayaka Chaturthi is another major draw.
Nemom Ganapathi Temple, located nearby, is worth visiting.

Nemem Railway Station

Nemem Railway Station (also spelt Nemom Railway Station) is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari route. The station is served by the Southern Railways. It is the second railway station on the way to Kanyakumari from Thiruvananthapuram. National Highway 47 passes by the station.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is 8 km from here. Balaramapuram Railway Station is 6 km away. Pappanamcode Bus Station is the nearest main bus station.
Nemom Ganapathi Temple and Nemom Sree Mahadeva Temple are located nearby.
Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: NEM

Online Train time in Nemom Railway Station