നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Karumam

Karumam is a small settlement, which lies near Kaimanam in Thiruvananthapuram District, Kerala. The place is thickly populated and is one of the quite residential areas in Thiruvananthapuram. Situated away from the hustle and bustle of the city, Karumam is an ideal place for nature lovers. Melamcode, Karakkamandapam, Maruthurkadavu, Thiruvallam and Kalady are the nearby places. Karumam Mahavishnu Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Vishnu, situated here is a major attraction. Vellayani Vishnu Temple, Vellayani Devi Temple and Vellayani Lake are the nearby tourist attractions. Karumam is easily accessible by regular bus services from East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station