ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Mullassery

Mullassery is located near Karakulam in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is situated on the Peroorkada-Vencode road and is about 5 km from Peroorkada.
Pathiyanadu Sree Bhadra Kali Temple and Kunnoorakkal Shri Dharma Shasta Temple are shrines nearby.
There are regular bus services from Peroorkada Bus Station, East Fort and Nedumangad Bus Station. Thiruvananthapuram Central Railway Station (12 km) is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Mullassery (Satellite view)

Kodoor Sree Bhadrakali Devi Temple

Kodoor Sree Bhadrakali Devi Temple is located in Thiruvananthapuram District and lies on the Vencode - Mullasserry Road. The temple is dedicated to Goddess Kali.
The temple has been renovated recently and here a large festival is observed in March.
It is situated about 16 km from Thiruvananthapuram and 9 km from Peroorkada.