നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

PMG Junction


PMG Junction or Post Master General Junction is an urban area which lies between Palayam and Pattom in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place used to be the location of the former Travancore Chief Engineer’s Office. Priyadarshini Planetarium, Kerala Legislature Complex, Jimmy George Indoor Stadium and Water Resource (Major Irrigation) Division are the major landmarks. Lourdes Forane Church and Hanuman Temple are the popular religious shrines around this place. Hotel Prasanth provides accommodation facilities to the visitors. National Highway 47 passes through this place. Trivandrum International Airport, (7 km) is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station (4 km) is the nearest railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of PMG Junction (Satellite view)

O.T.C Sri Hanuman Swami Temple O.T.C.Hanuman Swami Temple is situated at  Vikas Bhavan near PMG Junction in Thiruvananthapuram District of Kerala. This is one of the most popular Anjaneya temples in Kerala. This temple is located between PMG Junction and Palayam near Kerala Legislative Assembly Complex. This temple enshrines Lord Hanuman as the main deity. Lord Shiva, Lord Ganapathy, Yogeeswaran and Naga devatas are the other deities worshipped in the temple complex. The temple is currently administered by the Travancore Devaswom Board. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Phone number: 0471 - 2303333

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Hanuman Temple, PMG Junction


University Stadium

University Stadium, also known as Kerala University Stadium, is located in Thiruvananthapuram. Established in 1952-53, the stadium is under the administration of the University of Kerala.
This 20000 capacity stadium has a fine synthetic track, which is the first of its kind in Kerala. It is the venue for cricket, football and athletics. Chandrasekharan Nair stadium is nearby.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of University Stadium (Satellite view)

Vikas Bhavan Bus Station

Run by the Kerala State Road Transport Corporation, Vikas Bhavan Bus Station is a small bus station situated at PMG junction, in Thiruvananthapuram city. The station operates only short distance services within Thiruvananthapuram city. City fast and city ordinary buses are run from here.
Trivandrum International Airport is 7 km from the bus station. Thiruvananthapuram Central Railway Station is less than 3 km from Vikas Bhavan.

Government Law College

Founded in 1875, Government Law College, Thiruvananthapuram is one of the oldest institutions in legal education. It is a short distance from the District Court and even closer to the City Center. The college offers undergraduate and postgraduate courses specializing in various legal disciplines. Regular seminars, practical sessions and able guidance help the students hone their skills as custodians of law.

Barton Hill

Barton Hill is a charming residential locale situated near PMG Junction, in Thiruvananthapuram. Its serene atmosphere and green surroundings and the close proximity with major junctions, hospitals, educational institutions and shopping arcades make it a favored residential center in the city. Barton Hill is less than 2 km from PMG and about a km from Kunnukuzhi.
Govt Law College and Barton Hill Engineering College are two coveted educational institutions based at Barton Hill. Priyadarshini Planetarium and Kerala Legislature Complex are at a stone’s throw from Barton Hill.
The 5 star deluxe hotel, Hotel Mascot, and Hotel Prasanth offer accommodation facilities in the neighborhood. Barton Hill is less than 5 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station. Trivandrum International Airport is 7 km to the south-west.