നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Poozhikunnu

Poozhikunnu is a small village, situated about 7 km from Thiruvananthapuram city. It is a major center for apiary business, which is one of the main sources of employment for the local population.

Sree Krishna Swami Temple is located here. Ganapathi Temple and Sree Mahadeva Temple at Nemom are the nearby important shrines.


Online Train time in Nemom Railway Station
Satellite view / Location details of Poozhikunnu area