നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kappil
Kappil is a scenic village in Varkala. It is around 50 km from Thiruvananthapuram. Kappil has a beach face and boat club.
Other tourist places near Kappil include Varkala Beach and Sivagiri Math.
Accommodation facilities are available at Taj Garden Retreat, Varkala. Kappil Railway Station  and Trivandrum International Airport serve this area.

Online Train time in Kappil Railway Station
Online Train time in Varkala Railway Station
Online train time in Paravur Railway Station
Location of Kappil (Satellite view)

Kappil Railway Station

Kappil Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kollam rail route. Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger, Thiruvananthapuram-Kollam Passenger and Madurai-Kollam Passenger are the main trains that pass through this station.
The station is located about 48 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station. Varkala Railway Station is 7 km to the south of Kappil. Paravur Railway Station is 4 km away.
Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: KFI

Online Train time in Kappil Railway Station