ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Uzhamalakal

Uzhamalakal is a small village situated in Nedumangad taluk of Thiruvananthapuram District. The place is dotted with vast area of rubber plantations and a small rivulet. Uzhamalakal lies on the Nedumangad-Aryanad route, about 6 km from Nedumangad and 4 km from Aryanad.
Regular buses ply to Uzhamalakal from Nedumangad Bus Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station (22 km). Trivandrum International Airport is the nearest airport.