ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pothencode

Pothencode is a small town in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is nearly 23 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station and is about 12 km from Sreekariyam.
Santhigiri Ashram founded by Acharya Navajyothi Sree Karunakara Guru and Sree Narayan Guru Kripa Trust B Ed College are situated here.
Pothencode can be accessed easily from Sreekariyam. The nearest airport is Trivandrum International Airport (27 km).

Santhigiri AshramSanthigiri Ashram is situated at Pothencode in Thiruvananthapuram. It was founded by Acharya Navajyothi Sree Karunakara Guru. The ashram provides spiritual guidance for the people. All human actions including spiritual, material and cultural activities are carried out.
A hospital complex at the ashram offers Ayurveda, Siddha, Homeopathy and Allopathy treatments. The Ayurveda and Siddha medicines needed for the hospital are manufactured in the ashram itself. The ashram runs a residential school with hostel facilities. Daily free food service called ‘annadanam’ is given for more than 2,000 people.
The ashram also run printing press and publication division, and various industries such as wood industry, polymer industry, coir processing industry, oil mill and soap manufacturing unit