നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Palode

Palode, located 35 km from Thiruvananthapuram, on the way to Kuttalam is a small hamlet on the foothills of the Western Ghats. Covered by lush green forests and rubber plantations, Palode and its surroundings feast the eye. The Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals and the Tropical Botanic Garden and Research Institute are situated here.
The nearest airport is Trivandrum International Airport and the railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station. Palode can be reached by motorable roads from most parts of Kerala.

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click herePalode Bus Station

Palode Bus Station is situated on the Thiruvananthapuram-Thenmala road ( State Highway 2). Kerala State Road Transport Corporation runs regular buses to Palode. Short distance services are also available to the places such as Attingal, Kilimanoor and Venjaramoodu. The station operates fast passenger and ordinary buses.
Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Tropical Botanical Garden and Research Institute is a short distance from Palode town