ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Chennilode

Chennilode is a small village in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies near Kumarapuram and is easily accessible from East Fort and Medical College Junction.
Sree Sankara GG Ayurveda Hospital, an ayurvedic hospital offering traditional ayurvedic treatments, is situated here.
Regular bus services connect Chennilode with East Fort and Thampanoor. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Chennilode (Satellite view)


Sree Sankara Ayurveda Hospital

Sree Sankara Ayurveda Hospital is located at Chennilode near Kumarapuram in Thiruvananthapuram. It is a branch of Sree Sankara Group Ayurveda Hospitals.
The hospital offers a comprehensive range of specialized treatment methods, which are quite unique in the field of Ayurveda. Various treatments offered here include pizhichil, njavarakizhi and panchakarma.