ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Medical College Junction


Medical College Junction is located in Thiruvananthapuram. The Thiruvananthapuram Medical College, a most modern medical care center, is situated here. Sri Chithra Medical Center is another important medical center located here.
Medical College Junction is 7 km from Thiruvananthapuram Central Railway station. Trivandrum International Airport is 7 km from here.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Satellite view of Medical College Junction


Government Medical CollegeGovernment Medical College, Thiruvananthapuram is a premier institution in the government sector offering multi-speciality teaching, research, and treatment to the public at affordable rates. Located in the north west border of the capital city of Kerala, covering an area of 185 acres of picturesque land, the college, along with 6 other hospitals attached to it in the neighborhood, offers a total bed strength of about 3000, admits nearly 80,000 patients a year and provides OP consultation for over 7,500,000.
On the academic front, the college provides UG courses in M.B.B.S, B.Sc. Nursing, B.Pharm., and B.Sc. (MLT), PG and Diploma courses in various medical disciplines, paramedical faculties, and various doctoral and post doctoral programs.

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) is located in Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala.
It is an autonomous institute under the administrative control of the Department of Science and Technology. This institute offers postdoctoral, doctoral and postgraduate courses in medical specialties, public health, nursing, basic sciences and health care technology.
It has a 239-bedded hospital for cardiovascular and neurological diseases, a biomedical technology wing with facilities for developing medical devices and a center of excellence for training and research in public health

Satellite view of Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology

RCC
Regional Cancer Centre (RCC) is situated in a modern building complex, within the Medical College Campus in Thiruvananthapuram. It is an internationally famed center for conducting a wide range of cancer research. The center was founded in 1981 by the Government of Kerala and Government of India.
RCC caters to the population of the state of Kerala and the adjoining parts of Tamil Nadu and Karnataka. The center provides state-of-the-art facilities for cancer diagnosis, treatment, palliation and rehabilitation. Diagnostic and therapeutic facilities are radiotherapy, horemone therapy, chemotherapy, endoscopy, colposcopy, tissue culture facility, pathology lab, thyroid scanner, mammogram and CT-Scanner.
Asraya, a registered volunteer organization functioning at the Centre, helps the cancer patients in every possible way in collaboration with the RCC. It is an association of service minded ladies (mainly housewives and retired career women), motivated by concern, sympathy and love for the poor and suffering.

Sree Avittom Thirunal (SAT) Hospital


Sree Avittom Thirunal Hospital is located at Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. It is a part of Thiruvananthapuram Medical College. Started in 1952, it is one of the most important centers of excellence in the field of child and mother care. This hospital is a separate administrative set up under the Principal of Medical College, Thiruvananthapuram. It has a tertiary care set up giving patient services, and teaching under graduates and post graduates.

Satellite view of Sree Avittom Thirunal (SAT) Hospital

Government Dental College


Government Dental College, Thiruvananthapuram is one of the pioneer colleges in India with national and international reputation. Established in 1959, about 2000 students have graduated from this college. The college has eight full-fledged departments and all of them offer postgraduate courses and research on latest aspects of dentistry. Its  a renowned teaching and research center in South India.