ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Vellayani

Vellayani is a picturesque village situated on the outskirts of Thiruvananthapuram. Vellayani Lake, the only fresh water lake in Thiruvananthapuram District, is in this village. The village has vast paddy fields which add to its beauty.
Vellayani Devi Temple is situated on the banks of Vellayani Lake. Kaliyoottu Mahotsavam, a 40- day-long festival, is the major festival celebrated in this temple. College of Agriculture, situated here, is one of the main agricultural colleges of Kerala. The village also takes the pride of possessing a big agricultural ground which belongs to this college.
Nemom Sree Mahadev Temple is easily accessible from here.

College of Agriculture Vellayani

College of Agriculture was founded in 1955 at Vellayani, a village on the outskirts of Thiruvananthapuram. The college is housed in the palace building belonging to the royal family of erstwhile Travancore. It is under the faculty of agriculture of the Kerala Agricultural University.
A pioneering institution of its kind in Kerala, the college offers undergraduate and post graduate programs in the field of agriculture. A well-maintained farm helps in field facilities for giving adequate work experience for the BSc course and for conducting researches of MSc and PhD students.
The college has departments for agronomy, soil science, horticulture, agricultural botany and plant breeding, entomology, plant pathology, plantation crops, agricultural extension and agricultural economics. It houses a soil museum under the supervision of the department of soil science. The college also operates a sales counter cum information center for the benefit of the public.
Seminars, symposia, workshops, field days and farmers' fairs are usually organized. On-campus and off-campus trainings are imparted to various categories of officers of the Department of Agriculture, Co-operation, Forest and Nationalized Banks by the concerned specialists of the college

Vellayani Lake
Vellayani Lake, the only fresh water lake in Thiruvananthapuram District, is located at Vellayani, a picturesque village on the outskirts of Thiruvananthapuram city. The lake water is extensively used for drinking and irrigational purposes.
The origin of this lake is related to a saint, who used to meditate under a banyan tree at this place. One day, a beggar came up to him and asked for some water to drink. When saint found that his pot was nearly empty, he poured the last few drops in the pot into his palm and with a prayer, threw the drops as far as he could. It is believed that the land till the point where the drops touched the earth turned into a big lake.
Vellayani Vishnu Temple and Vellayani Devi Temple are two famous shrines situated on the banks of this lake

Vellayani Devi Temple

Vellayani Devi Temple is a highly revered shrine located at Vellayani, in Thiruvananthapuram District of Kerala. This 700-year old shrine, situated near the picturesque Vellayani Lake, is one of the renowned historic temples in Kerala. The temple enshrines Goddess Kali as the presiding deity.
Other deities worshipped here include Lord Shiva, Lord Ganesh and Nagaraja. The temple also has a separate shrine dedicated to Madan Thampuran.
Vellayani Devi Temple is renowned for celebrating the longest (50 days) non pilgrimage festival of South India. This festival held once in 3 years is known as the ‘Kaliyoottu Mahotsavam’ – which literally means ‘the festival of feeding the Devi’. During the festive occasion thousands of people from all over the district visit the temple to pay respect to the deity.
Vellayani Vishnu Temple, an ancient temple dedicated to Lord Vishnu, situated nearby is worth visiting.
Vellayani Devi Temple can be reached easily from Thiruvananthapuram Central Bus Station (9 km). Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Vellayani Vishnu Temple

Vellayani Temple is situated in Thiruvananthapuram. It is an ancient temple. The temple faces west, which is rare for Vishnu temples. The deity of the temple is in a standing posture and has four hands. The hands at the back hold the conch and the Sudarshanachakra, while one hand in the front holds the gada [club], and the other is on varada mudra form. Vellayani Lake is situated near the temple. It is said that a sage used to meditate under this banyan tree. One day, a beggar came up to him and asked for some water to drink. The pot was empty. The sage poured the last few drops in the pot into his palm and with a prayer, threw the drops as far as he could. To the beggar's astonishment, a lake appeared, growing bigger and bigger. Out of the depths of the lake, arose an idol. The sage picks up it and placed under the banyan tree. The Travancore Devaswom is in charge of the temple.