നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Venjaramoodu

Venjaramoodu is located in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is 27 km north of Thiruvananthapuram on the M C Road (Main Central Road.) Gokulam Medical College and Muslim Association College of Engineering are located here.
The famous Manikkode Shiva temple is situated in the town. An annual agricultural fair is conducted in connection with the temple festival.
Venjaramoodu Bus Station is operated by the Kerala State Road Transport Corporation.
Trivandrum International Airport is the nearest airport (about 30 km.)

Location of Venjaramoodu (Satellite view)

Venjaramoodu Bus Station

Operated by the Kerala State Road Transport Corporation, Venjaramoodu Bus Station is on State Highway 1 (Main Central Road.) Buses ply from Venjaramoodu to Thiruvananthapuram, Attingal, Kadakkavur, Kilimanoor, Kadakkal, Palode and Kaniyapuram. City fast and ordinary buses are available from the station.
Trivandrum International Airport is about 30 km south of Venjaramoodu and the nearest major railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Muslim Assosiation College of Engineering


Muslim Association College of Engineering (MACE), started in 2002, aims at providing quality hi-tech education in engineering and technology. Managed by the Muslim Association (founded in 1956), it is situated at Venjaramoodu in Thiruvananthapuram District.
Affiliated to the University of Kerala, MACE offers bachelor of engineering degrees in electronics and communication, electrical and electronics, computer science and information technology. The selection of candidate is on the basis of rank obtained in the Entrance Examinations conducted by the Government of Kerala.
The infrastructure facilities are efficiently maintained workshops, well-stocked library, computer centers and laboratories. Separate hostels for boys and ladies are available with all conveniences.
The college, well connected by road, is around 2 km from Venjaramoodu Junction and 28 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.