നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Malayam

Malayam is a picturesque hamlet, near Mukkuni Hill, in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is located about 10 km from Thiruvananthapuram.
The popularity of this village centers around the Malayam Shiva Temple. Dedicated to Lord Shiva, this temple celebrates an annual festival, which culminates with Ezhunnallathu ceremony. Another attraction here is Malayam CSI Church. Several other smaller temples and churches can also be seen here.
Malayam is noted for its scenic beauty, dotted with paddy fields and dense trees. During night, the place is alluring with a cool and soothing climate. Malayinkeezhu, with its Sree Krishna Temple, and Kattakada are some of the surrounding places. Besides, Neyyar Wildlife Sanctuary is easily accessible from Malayam.
Malayam can be approached from Pappanamcode Bus Station on National Highway 47 and Thiruvananthapuram City Bus Station. Trivandrum International Airport, 20 km away, is the nearest airport and Thiruvananthapuram Railway Station, 10 km away, is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Link of Neyyar Wldlife Sanctuary and Neyyar Dam


Malayam Shiva Temple

The Shiva Temple at Malayam is located about 11 km from Thiruvananthapuram, in Kerala.
As the name indicates, the temple’s presiding deity is Lord Shiva. Besides, there are separate sanctums for Lord Ganesh, Goddess Bhagavathy and Lord Nagaraja - the serpent god. A special ritual named Naranga Vilakku (oil lamps lit on lemons) is performed for Goddess Bhagavathy every Tuesday and Friday.
A major draw is the annual festival, which is celebrated with much pomp and splendor. It ends with the Ezhunnallathu ceremony. Also, a grand festival is held here during Mahashivaratri. Special prayers and pujas are performed on this occasion.

Mukkuni Hill

Surrounded by thick green forest, Mukkuni Hill, about 10 km away from Thiruvananthapuram, is a rubber estate. The place offers a perfect gateway from the hustle-bustle of the city and is a quiet retreat for travelers. Prior permission is required for accommodation. Trivandrum International Airport, at Shanghumugham, is the nearest airport. The closest railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station.